Kunnskapskartlegging: Produksjon av stor laksesmolt

 • Ytrestøyl, Trine (PI)
 • Alvestad, René (PI)
 • Dam, Rúni (PI)
 • Espmark, Åsa Maria (PI)
 • Gharbi, Naouel (PI)
 • Jensen, Iris (PI)
 • Johansen, Lill-Heidi (PI)
 • Johansen, Ellie (PI)
 • Kolarevic, Jelena (PI)
 • Lal, Pradeep (PI)
 • Strandvahl Larsen, Jørund (PI)
 • Mortensen, Heidi S. (PI)
 • Nielsen, Tom Ole (PI)
 • Gisvold Sandberg, Merete (PI)
 • Emilsen Wettenwald, Vibeke (PI)

Project Details

Description

Kartlegging av praksis og erfaringer ved produksjon av stor laksesmolt og flere konkrete anbefalinger om beste praksis

Key findings

• Resultatene i dette prosjektet viser at det benyttes mange ulike strategier ved produksjon av storsmolt. Strategien man velger er hovedsakelig basert på erfaring, ofte ved det enkelte anlegg.
• De fleste oppdrettere i Norge benytter en form for protokoll for å indusere sjøvannstilpasning, enten lysstyring, salinitetsøkning, smoltfôr eller kombinasjoner av disse. Få oppga at de ikke benyttet noen protokoll (kontinuerlig lys). Smoltsignalet gis på samme tid for stor og liten smolt (mellom 50–150 gram).
• Tidspunkt for utsett av storsmolt i Norge sammenfaller i stor grad med tidspunktet for tradisjonelt smoltutsett.
• En utbredt oppfatning blant oppdrettere var at for høy intensitet i produksjonen i RAS medfører dårligere robusthet og prestasjon i sjøfase.
• På Færøyene har man en mer ensartet protokoll i landfasen som skiller seg fra det som gjøres i norsk produksjon, ved at det benyttes et langt vintersignal med 12:12 lys:mørke inntil 4 uker før utsett. Da settes fisken på 24 timer lys. Hele produksjonen på land skjer i ferskvann på Færøyene, og så og si all produksjon av storsmolt skjer i RAS.
• Data fra Færøyene viser at det er potensiale for god vekst i sjøfase ved utsett av en stor smolt produsert i ferskvann, men resultatene viser også at lavere intensitet i produksjonen i landfasen gir bedre vekst og lavere dødelighet i sjøfasen.
• Datagrunnlaget fra sjøfase i norsk produksjon av storsmolt var begrenset, men kan tyde på en høyere dødelighet de første 60 dager etter utsett med økende smoltstørrelse og ved utsett på vinteren i Nord-Norge. Det var også en effekt av anlegget fisken kom fra, men det er ikke grunnlag for å si noe om betydning av produksjonsbetingelser i RAS for prestasjon i sjøfasen.
• Utsett av en større smolt reduserte antall lusebehandlinger i sjøfasen, noe som er formålet med å sette ut større smolt.
StatusFinished
Effective start/end date1/09/2130/05/23

Keywords

 • Storsmolt
 • produksjonsstrategier
 • optimalisering
 • prestasjon i sjø

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.